Głównym powodem powstania tego słownika geologicznego online było zainteresowanie terminologią stosowaną w geologii: pochodzeniem terminów, znaczeniem i różnicami w ich użyciu w języku polskim i języku angielskim. Znajomość koncepcji związanych z terminologią jest konieczna w przekładach tekstów geologicznych, które w innym przypadku mogą być obarczone nieścisłościami.

Ze względu na historię rozwoju geologii, znaczna część terminów w naukach o Ziemi pochodzi z języka angielskiego. Pomimo to, ich zastosowanie w różnych językach nie zawsze jest jednakowe. Przykładem mogą tu być terminy kompleks lub piętro, które są tak często stosowane w polskiej literaturze geologicznej, choć w literaturze angielskojęzycznej pojawiają się sporadycznie i w innym znaczeniu.

Celem słownika jest więc zwięzłe wyjaśnienie wybranych terminów z zakresu stratygrafii, sedymentologii, geologii inżynierskiej, złożowej i pokrewnych dziedzin. Podaje on także angielskie odpowiedniki, porównując zastosowanie terminów w języku polskim i angielskim a także w większości przypadków pobieżnie naświetla ich historię w tym okoliczności, w jakich zostały wprowadzone. Autor pragnie zaznaczyć, że wiele haseł z pewnością wciąż wymaga uzupełnienia a w przypadku wszelkich uwag, prosi o kontakt na adres: moc.liamy|kuzt#moc.liamy|kuzt.
Wyszukiwanie terminów w słowniku


Polecane strony

Centralny Rejestr Geostanowisk Polski na stronie Państwowego Instytutu Geologicznego
Przeglądarka Centralnej Bazy Danych Geologicznych na stronie Państwowego Instytutu Geologicznego


Statystyki

30 najczęściej odwiedzanych stron: ciecze newtonowskie, kąt tarcia wewnętrznego, stopień plastyczności, gęstość objętościowa, granice konsystencji, osuwisko, diageneza, koluwium, orogeneza waryscyjska, sufozja, uskok, piaskowiec, wykres uziarnienia, frakcje uziarnienia, spójność, złoże, izostazja, moduł ściśliwości, porowatość, denudacja, fałd, konsolidacja, cykl Wilsona, wytrzymałość na ścinanie, subsydencja, metody analizy stateczności skarp, fleksura, kąt naturalnego zsypu, wysadzinowość, zlepieniec

20 najrzadziej odwiedzanych stron: zestaw warstw, cementomierz akustyczny, hemipelagit, drumlin, ogniwo, parasekwencja, delta typu Gilberta, stylolity, regresja wymuszona, makroformy, Wheelera diagram, orogen fałdowo-nasuwczy, ogniwo, biomarker, współczynnik wydobywalności, wapień węglowy, transgresywny ciąg systemowy, skała macierzysta, stopień sczerpywania złożaZaproponuj pojęcie lub dodaj komentarz