Akomodacja

Akomodacja (ang. accommodation space) w stratygrafii sekwencyjnej jest to przestrzeń, która jest dostępna w basenie sedymentacyjnym dla dostarczanych nowych osadów. Termin jest ściśle powiązany z pojęciem poziomu bazy, czyli dynamiczną powierzchnią równowagi, powyżej której nie może dojść do osadzania materiału i poniżej której możliwe są procesy depozycji i pogrzebania.

W środowisku morskim akomodacja jest tworzona poprzez subsydencję tektoniczną, zmiany eustatyczne poziomu mórz i oceanów, ale także procesy kompakcji osadów. W krótkiej skali wpływ ma także energia środowiska (np. falowanie). W rzecznych środowiskach podnoszenie lub opadanie poziomu bazy jest związane pojęciem profilu równowagi rzeki (ang. equilibrium profile of stream). W środowisku eolicznym poziom bazy jest definiowany przez poziom wód gruntowych, który jest głównie kontrolowany przez podobne czynniki jak w przypadku środowiska rzecznego.

Według stratygrafii sekwencyjnej gdy ilość dostarczanego materiału osadowego (ang. sediment supply) przewyższa dostępną przestrzeń lub akomodacja jest ujemna, materiał jest erodowany i transportowany dalej. Dlatego w środowisku morskim, gdy dostawa materiału osadowego i powstawanie akomodacji nie są w stanie równowagi, dochodzi do transgresji lub regresji morskiej. Gdy natomiast akomodacja przewyższa znacznie dostawę materiału osadowego dochodzi to transgresji morskiej i retrogradacji. W przypadku gdy dostawa materiału osadowego jest równa akomodacji dochodzi do agradacyjnego nadbudowywania osadów.

Leeder (1999) krytykuje termin jako potencjalnie zwodniczy, ponieważ o ile w środowisku morskim akomodacja jest związana w głębokością wody w basenie sedymentacyjnym, w środowisku lądowym pojęcie jest trudne do zdefiniowania. Muto i Steel (2000) zwracają uwagę na trudność w określeniu profilu równowagi strumienia. Proponują, aby zmienić definicję akomodacji na "miąższość akomodacji" deniowaną jako "miąższość przestrzeni mierzonej na określonym terenie i w określonym czasie, która zostaje wypełniona przez osady w określonym okresie czasu".

Literatura

Catuneanu,O., 2002. Sequence stratigraphy of clastic systems: concepts, merits, and pitfalls. Journal of African Earth Sciences 35 dostępny dzięki SEPM (Society for Sedimentary Geology)
Castelltort, S., Van Den Driessche, J. 2003. How plausible are high-frequency sediment supply-driven cycles in the stratigraphic record? Sedimentary Geology 157, 3–13
Coe, A.L. 2003. Sediment accommodation space — principles and controls, The Sedimentary Record of Sea-Level Change Cambridge University Press.
Leeder, M.R. 1999. Sedimentology and sedimentary basins: from turbulence to tectonics. John Wiley & Sons
Muto T., Steel R.J. 2000. The accommodation concept in sequence stratigraphy: Some dimensional problems and possible redefinition. Sedimentary Geology 130, 1-10.