Allogeniczne czynniki

Czynniki allogeniczne (ang. allogenic controls) to czynniki środowiskowe, związane z zewnętrznymi procesami względem środowisk depozycyjnych, które kontrolują procesy sedymentacji. Przykładami są procesy tektoniczne, zmiany eustatyczne oraz klimat, które wpływają na dostawę materiału sedymentacyjnego, energię środowiska (np. przepływ, falowanie), akomodację i inne czynniki.

Procesy sedymentacyjne jednak kontrolowane są zarówno przez allogeniczne, jak i autogeniczne procesy, czyli zachodzące wewnątrz systemów depozycyjnego (na przykład migracja łach wewnątrzkorytowych w obrębie rzeki roztokowej, czy przerzucanie koryta rzecznego). Procesy allogeniczne mają decydującą rolę w uporządkowaniu osadów w skali całego basenu sedymentacyjnego, natomiast procesy autogeniczne kontrolują uporządkowanie w obrębie systemów depozycyjnych.