Bowena szereg

Szereg odkryty w 1900 roku przez Normana Bowena definiujący kolejność krystalizacji minerałów podczas krzepnięcia magmy zaczynając od minerałów maficznych o najwyższej temperaturze krystalizacji (oliwiny, pirokseny, amfibole i biotyt). Równolegle też krystalizują bogate w wapień plagioklazy i później plagioklazy sodowe. Przy spadku temperatury z pozostałej zubożonej już magmy krystalizuje ortoklaz, następnie muskowit i kwarc.