Dojrzałość teksturalna

Dojrzałość teksturalna (ang. textural maturity) to zespół cech teksturalnych skały osadowej wynikający z długości transportu materiału osadowego a także z erozji i redepozycji klastów budujących starsze skały osadowe (recyclingu). Zespół cech, które składają się na dojrzałość teksturalną obejmuje

  • uziarnienie (wysortowanie),
  • morfologię ziarn (kulistość, stopień obtoczenia) i
  • skład mineralny osadu.

Przykładem osadu o bardzo niskiej dojrzałości teksturalnej jest koluwium lub glina morenowa, natomiast wysokiej dojrzałości osady wydm eolicznych.

Literatura

Łydka, K. 1985. Petrologia skał osadowych, Wydawnictwa Geologiczne
Middleton, G.V. (ed.) 2003. Encyclopedia of Sediments and Sedimentary Rocks. Springer