Epejrogeneza

Epejrogeneza (ang. epeirogenesis) to wielkoskalowe pionowe ruchy znacznych obszarów (o rozciągłości tysięcy kilometrów) platformy kontynentalnej lub basenów oceanicznych, które nie powodują znacznych deformacji tektonicznych.

Termin został wprowadzony w 1890 roku przez Gilberta i później był przeciwstawiany orogenezie, czyli ruchom górotwórczym. Przyczyny ruchów epejrogenicznych nie są do końca wyjaśnione a mechanizm utożsamiany jest ze zmianami objętościowymi astenosfery i transformacjami fazowymi w płaszczu Ziemi.

Jako morza epejryczne są określane baseny sedymentacyjne powstałe w wyniku pionowych ruchów skorupy ziemskiej obejmujące baseny intrakratoniczne i morza epikontynentalne.

Literatura

Dadlez, R., Jaroszewski, W. 1994. Tektonika. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Kearey, P. 1993. The encyclopedia of the solid earth sciences. John Wiley & Sons