Fałd przyuskokowy

(ang. drag fold) to fałd po ubu stronach uskoku, który powstaje w wyniku deformacji warstw przy przemieszczeniach wzdłuż powierzchni uskokowe (ang. fault drag).

Literatura

Grasemann, B., Martel, S., Passchier, C. 2005. Reverse and normal drag along a fault. Journal of Structural Geology 27.