Formacja

Formacja (ang. formation) to podstawowa jednostka litostratygraficzna, która jest kartowalna i jest definiowana na podstawie jej litologicznej odmienności względem otaczających ją jednostek.

Daną formację odróżniają od innej formacji cechy litologiczne: (1) skład mineralny, (2) cechy teksturalne, (3) strukturalne zawarte w niej skamieniałości oraz kolor. Ponieważ formacja jest także podstawową jednostką kartografii geologicznej, musi mieć wystarczające rozprzestrzenienie geograficzne, aby mogła być wykartowana.

Formacja może za to mieć mieć dowolną miąższość (od poniżej metra po kilka tysięcy metrów). Geneza skał i wiek także nie mają tu znaczenia. Formacje mogą reprezentować dowolny przedział czasu i jak wszystkie jednostki litostratygraficzne mogą mieć diachroniczne (czyli różnowiekowe) granice. Oznacza to znaczy, że sedymentacja w pewnych ich częściach mogła rozpocząć się (lub zakończyć) wcześniej niż w innych, porównaj chronostratygrafia.

Formacja może być zbudowana zarówno ze skały osadowych, jak i magmowych czy metamorficznych. Formacje tworzą grupy (ang. group) i gdy jest to konieczne na podstawie podrzędnych różnic litologicznych w ich obrębie mogą być wydzielane ogniwa i warstwy.

Literatura

Murphy, M.A., Salvador A. (ed.) 1994. International Stratigraphic Guide of International Commission on Stratigraphy - An abridged version, Lithostratigraphic Units, International Union of Geological Sciences and the Geological Society of America