Granica konwergentna

Granica konwergentna lub konsumpcyjna (ang. convergent boundary) to według teorii tektoniki płyt litosferycznych granica pomiędzy dwiema płytami, na której jedna podsuwana jest pod drugą.

Najczęściej związana ze strefą subdukcji, gdzie skorupa oceaniczna jest podsuwana pod oceaniczną lub oceaniczna pod kontynentalną. Według teorii tektoniki płyt obdukcja jest znacznie rzadsza i polega na nasuwaniu skorupy kontynentalnej na skorupę kontynentalną, czego wynikiem są kompleksy ofiolitowe w obrębie skorupy kontynentalnej.