Granica sekwencji

Granica sekwencji (ang. sequence boundary) w stratygrafii sekwencyjnej to konceptualna powierzchnia, która definiuje strop i spąg sekwencji.

W środowisku wybrzeża morskiego jest utożsamiana ze znaczną powierzchnię niezgodności powstałą w wyniku spadku poziomu bazy w warunkach lądowych, z wyraźną erozją, częstymi wciętymi dolinami rzek i poziomami glebowymi (caliche). Czas jej powstawania jest wiązany z fazą opadania poziomubazy.

W głębszych partiach basenu morskiego granice jednostek określane są przez ich korelatywne powierzchnie zgodności (ang. correlative conformities).Położenie korelatywnej powierzchni zgodności przez długi czas było przedmiotem dyskusji i definiowane było w różny sposób. W modelu sekwencji depozycyjnej II wg. Posamentiera i in. (1988) jest ona przyjmowana jako paleopowierzchnia dna morskiego w chwili rozpoczęcia wymuszonej regresji (przykrywa osady ciągu systemowego wysokiego stanu). W modelach sekwencji depozycyjnych III i IV , które stworzyli odpowiednio Van Wagooner i in. (1988) oraz Hunt i Tucker (1992) reprezentuje ona dno morskie w chwili zakończenia wymuszonej regresji (przykrywa osady ciągu systemowego fazy opadania).

Podobnie jak inne powierzchnie związane ze środowiskiem morskim w stratygrafii sekwencyjnej, granice sekwencji są wyznaczane na podstawie geometrycznego układu stosów warstw. Tego typu powierzchnie są diachroniczne i są określane jako powierzchnie typu A. Zależą one od zmian równowagi pomiędzy akomodacją i dostawą materiału na wybrzeżu. W odróżnieniu od nich granice typu B są definiowane na podstawie zmian batymetrycznych w głębi morza i wynikają z subsydencji i dostawy materiału w tej części basenu, są także diachroniczne i znacznie trudniejsze do określenia.

Ponieważ sedymentacja w środowisku lądowym jest kontrolowana przez inne czynniki (m.in. zmiany pór roku, klimat, tektonika) niż w środowisku morskim (oprócz dolnego odcinka rzek), granice sekwencji w tych dwóch rodzajach środowisk mogą się nie pokrywać.

Literatura

Catuneanu,O., 2002. Sequence stratigraphy of clastic systems: concepts, merits, and pitfalls. Journal of African Earth Sciences 35, 1-43, dostępne dzięki SEPM (Society of Sedimentary Geologists) Website
Catuneanu, O., Galloway, W.E., Kendall, C.G.St.C., Miall, A.D., Posamentier, H.W., Strasser, A. and Tucker, M.E., 2011. Sequence Stratigraphy: Methodology and Nomenclature. Newsletters on Stratigraphy 44/3, 173-245 dostępne dzięki Department of Earth and Atmospheric Sciences, University of Alberta
Vail, P.R., Todd, R.G., Sangree, J.B., 1977. Seismic Stratigraphy and Global Changes of Sea Level, Part 5: Chronostratigraphic Significance of Seismic Reflections sepmstrata.org

Sequence Boundary SEPM (Society for Sedimentary Geology) Sequence Stratigraphy Web