Grunty prekonsolidowane

W mechanice gruntów prekonsolidowanymi (ang. over-consolidated) nazywane są grunty, które w przeszłości ulegały naprężeniom znacznie przekraczającym obecnie panujące (np. gliny zwałowe lub iły trzeciorzędowe) w odróżnieniu od normalnie skonsolidowanych (ang. normally consolidated) gruntów.