Horyzont litostratygraficzny

Horyzont litostratygraficzny (ang. lithostratigraphic horizon), to szczególna jednostka litostratygraficzna stosowana dla wydzielenia powierzchni zmiany litologicznej, granicy jednostki litostratygraficznej lub litologicznie szczególnej, bardzo cienkiej warstwy markerowej w obrębie jakiejś jednostki litologicznej.