Sp%C5%82ywy%20grawitacyjne.GIF

Spływy kohezyjne

Spływy kohezyjne (ang. mud flow, debris flow) to termin z klasyfikacji spływów grawitacyjnych Middletona i Hamptona z 1976 (wg klasyfikacji Gani z 2004 roku określane jako kohezyjne spływy rumoszowe ang. cohesive debris flow), to spływy, w których faza rozproszona (głazy, żwir, piasek, pył) podtrzymywane są przez spójność fazy rozpraszającej (matriks).

Spływy kohezyjne są powszechne zarówno w środowisku lądowym, jak i pod powierzchnią wody i są to spływy o charakterze nienewtonowskich plastycznolepkich cieczy binghamowskich, w których 50 - 90% stanowi materiał osadowy. Zawartość drobnych frakcji (pyłowej i iłowej) wynosi co najmniej 3 - 5%. Można je opisać jako materiał o konsystencji pomiędzy granicą płynności a plastyczności.

Depozycja osadów kohezyjnych spływów rumoszowych następuje poprzez zatrzymanie poruszającej się masy (w przeciwieństwie do depozycji z zawieszenia w przypadku prądów turbidytowych). Osady przeważnie są bardzo słabo wysortowane, mogą charakteryzować się normalną gradacją uziarnienia i brakiem struktur sedymentacyjnych (oprócz możliwych fałdów spływowych). Częste w środowisku stożków alluwialnych.

Literatura

Elverhoi, A., Harbitz, C.B., Dimakis, P., Mohrig, D., Marl, J., Parker, G. 2000. On the dynamics of subaqueous debris flows. Oceanography 23, 109-117
Gani, M.R. 2004. From Turbid to Lucid: A Straightforward Approach to Sediment Gravity Flows and Their Deposits. The Sedimentary Record 2, 4-8, dostępne dzięki SEPM (Society of Sedimentary Geologists)
Gradziński, R., Kostecka, A., Radomski, A., Unrug, R. 1986. Zarys sedymentologii. Wydawnicto Geologiczne
Postma, G. 1986. Classification for sediment gravity-flow deposits based on flow conditions during sedimentation. Geology 4, 291-294