Litologia.JPG

Litologia

Termin litologia (ang. lithology) odnosi się do fizycznych cech skały takich, jak kolor, skład mineralny, tekstura i struktury sedymentacyjne.

W stratygrafii cechy litologiczne są podstawą wyodrębniania jednostek litostratygraficznych. Cechy litologiczne służą także opisowi facji sedymentacyjnych (litofacji), które razem mogą być klasyfikowane jako jednostki o znaczeniu genetycznym na podstawie ich wzajemnych relacji w obrębie jednostek ograniczonych powierzchniami niezgodności.