Minerały autigeniczne

Minerały autigeniczne (ang. authigenic minerals) to minerały tworzące się w osadzie lub skale osadowej (w przypadku procesów diagenetycznych) w wyniku

  • strącania z nadległego słupa wody lub cieczy porowych (tu najczęściej węglany: kalcyt i dolomit),
  • rekrystalizacji lub strukturalnego zastępowania jednego minerału przez drugi oraz
  • zamiany istniejących minerałów na drodze wymiany jonów z płynami w skale, czyli metasomatozy.

Decydującymi czynnikami przy zastępowaniu minerałów jest pierwotny skład mineralny, temperatura, ciśnienie, przepływ roztworów, zawartość jonów w roztworze, pH i istnienie wolnych elektronów.

Literatura

Boggs S. Jr., 1987. Principles of sedimentology and stratigraphy. Prentice-Hall
Folk R.L. 1959. Practical petrographic classification of limestone, Bulletin of American Association of Petroleum Geologists43
Łydka K. 1985. Petrologia skał osadowych, Wydawnictwa Geologiczne