Minerały autigeniczne

Minerały autigeniczne (ang. authigenic minerals) to minerały tworzące się w osadzie lub skale osadowej (procesy diagenetyczne) w wyniku

  • strącania z nadległego słupa wody lub cieczy porowych (tu najczęściej kalcyt i dolomit),
  • rekrystalizacji lub strukturalnego zastępowania jednego minerału przez drugi oraz
  • zamiany istniejących minerałów na drodze wymiany jonów z płynami w skale, czyli metasomatozy.

Decydującymi czynnikami przy zastępowaniu minerałów jest pierwotny skład mineralny, temperatura, ciśnienie, przepływ roztworów, zawartość jonów w roztworze, pH i istnienie wolnych elektronów.