Mercia_Mudstone.JPG

Mułowiec

Mułowiec lub pyłowiec (ang. siltstone) to skała okruchowa zbudowana głównie z frakcji pelitowej (średnica 0,0039 - 0,0625 mm wg. Wentworth’a), czyli pyłowej (ang. silt). Mułowce stanowią więc skały pośrednie pomiędzy piaskowcami a skałami ilastymi.

Frakcja pylasta przenoszona jest przez wiatr i wodę w zawieszeniu, czyli suspensji. Tego typu skały powstają w obszarach o niskiej energii transportu. Są dosyć częste w osadach szelfowych i rzecznych. Występują natomiast dość rzadko w osadach lodowcowych, ze względu na niską segregację materiału osadowego. W osadach plejstoceńskich często są spotykane lessy, które są zbudowane z ziarn kwarcowych frakcji pylastej z niewielkim udziałem ziarn skaleniowych, minerałów ilastych, tlenków żelaza i minerałów akcesorycznych.

Na zdjęciu po prawej stronie triasowe mułowce z przewarstwieniami iłowców (kajper) na południowych obrzeżach Nottingham w Anglii (grupa Mercia Mudstone). Materiału transportowany przez wiatr (sedymentacja eoliczna) był osadzany na obszarach słonych jezior typu playa i zasolonych podmokłych terenach (także z przewarstwieniami gipsu).

Porowatość mułowców może się wahać od poniżej 5% do około 35%. Wytrzymałość mułowców zależy głównie od rodzaju cementu przy orientacyjnych wartościach wytrzymałości na ściskanie jednoosiowe wahających się od około 0.1 MPa do 100 MPa, średnie wartości zawierają się w przedziale 20 - 40 MPa (Look 2007).

Literatura

Look, B.G. 2007. Handbook of Geotechnical Investigation and Design Tables, Routledge
Łydka, K. 1985. Petrologia skał osadowych, Wydawnictwa Geologiczne