Nieciągłość litologiczna

Nieciągłość litologiczna (ang. lithological discontinuity) to powierzchnia, wzdłuż której następuje nagła zmiana cech litologicznych (koloru, składu petrograficznego i tekstury).

Nieciągłość litologiczna oznacza kontrast litologiczny i (obok powierzchni erozyjnych i powierzchni reprezentujących przerwy w sedymentacji) jest jednym z rodzajów powierzchni warstwowania. Powstawanie nieciągłości litologicznych są najczęściej związane z nagłymi zmianami warunków sedymentacji.

W kontekście allostratygrafii według definicji North American Commission on Stratigraphic Nomenclature z 1983 roku nieciągłości litologiczne są rozumiane bardziej ogólnie i obejmują także powierzchnie niezgodności (oprócz kontrastu litologicznego). Nieciągłości ograniczają jednostki allostratygraficzne i są tu traktowane jako powierzchnie o znaczeniu czasowym (ang. time-significant surfaces), choć w rozumieniu stratygrafii sekwencyjnej są często powierzchniami o charakterze diachronicznym.

Literatura

Catuneanu, O. 2006. Principles of sequence stratigraphy. Elsevier