Piętro

Piętro (ang. storey) w sedymentologii to jedna z podstawowych pierwotnych struktur sedymentacyjnych, które ograniczone są przez główne powierzchnie niezgodności.

Granice pięter wiążą się także ze znacznymi zmianami facjalnymi, jak na przykład znaczną zmianą orientacji struktur sedymentacyjny (zmiana kierunku paleoprzepływu), czy początkiem stopniowej zmiany średnicy uziarnienia itp. Zazwyczaj piętro składa się z zestawów warstw (ang. bedsets), choć różnica w definicji tych dwóch struktur jest umowna a niektórzy autorzy oba terminy stosują zamiennie.

W stratygrafii piętro (ang. stage) to podstawowa jednostka chronostratygrafii, która obejmuje wszystkie warstwy skalne powstałe w trakcie wieku (ang. age, przedział czasu najczęściej 2 do 10 milionów lat). Jest to najniższa jednostka stratygraficzna, która może być wydzielona w skali globalnej a jednocześnie jej zasięg dobrze służy opisowi w skali regionalnej.

Piętro strukturalne jako jednostka strukturalno-geologiczna złożona z następstwa warstw, charakteryzujących się odmiennym stylem tektonicznym od graniczących z nią jednostek (nadległych i lub niżejległych) i oddzielona od nich przez niezgodności strukturalne (kątowe), więcej patrz piętro strukturalne i kompleks.

Literatura

Boggs, S. Jr., 2001. Principles of sedimentology and stratigraphy Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersey
Campbell, C.V. 1967. Lamina, laminaset, bed and bedset. Sedimentology 8, 7-26, dostępny dzięki SEPM Sequence Stratigraphy Web
Murphy, M.A., Salvador A. (ed.) 1994. International Stratigraphic Guide of International Commission on Stratigraphy - An abridged version, Chapter 9. Chronostratigraphic Units . International Union of Geological Sciences and the Geological Society of America