Pograz.JPG

Pogrąz

Struktury pogrązowe (ang. slump structures) to struktury deformacyjne, które powstają w nieskonsolidowanych osadach, w wyniku tonięcia zazwyczaj grubszej frakcji osadu (piaszczystej lub żwirowej) w podścielających miękkich osadach, często o drobniejszej frakcji (najczęściej pyłach piaszczystych). Obciążane osady są przesyconych wodą, stąd pogrązy są wiązane są z szybkim tempem sedymentacji.

Na zdjęciu deformacje a plejstoceńskich osadach limnoglacjalnych (kem), zlodowacenie północnopolskie.