Pradolina

Pradolina (ang. meltwater valley lub ice-marginal valey) rozległa dolina tworząca się przed czołem lądolodu rzeźbiona przez wody roztopowe płynące jego krawędzi.