Pustynne środowisko depozycyjne

Pustynne środowisko sedymentacyjne (ang. desert sedimentary environment) to środowisko lądowe o bardzo niewielkich opadach, braku znaczącej wegetacji i dominacji osadów eolicznych, ewaporatów (węglany, siarczany i chlorki) związanych z jeziorami efemerycznymi (określane jako playa lub sabkha) oraz strefami cementacji w profilach glebowych.

Pustynie obecnie zajmują 25% lądów na Ziem, główni pomiędzy 10 a 30 stopniem szerokości, z czego około 20% zajmują pola wydmowe. W przeszłości ze względu na uboga szatę roślinną, procesy eoliczne miały jeszcze większe znaczenie, czego wynikiem są miąższe formacje eolianitów m.in. w obrębie skał czerwonego spągowca, czy pstrego piaskowca.

LIteratura

Briere P.R. 2000. Playa, playa lake, sabkha: Proposed definitions for old terms, Journal of Arid Environments 45, 1–7
Kendall, C.G. St C., Alsharhan, A. 2011. Quaternary Carbonate and Evaporite Sedimentary Facies and Their Ancient Analogues: A Tribute to Douglas James Shearman. John Wiley & Sons
Russell I.C. 1885. Playa Lakes and Playas, U.S. Geological Survey Monthly 11, 81-86