Pustynne środowisko depozycyjne

Pustynne środowisko sedymentacyjne (ang. desert sedimentary environment) to środowisko lądowe o bardzo niewielkich opadach, braku znaczącej wegetacji i dominacji osadów eolicznych, ewaporatów (węglany, siarczany i chlorki) związanych z jeziorami efemerycznymi (określane jako playa lub sabkha) oraz strefami cementacji w profilach glebowych.

Pustynie obecnie zajmują 25% lądów na Ziem, główni pomiędzy 10 a 30 stopniem szerokości, z czego około 20% zajmują pola wydmowe. W przeszłości ze względu na uboga szatę roślinną, procesy eoliczne miały jeszcze większe znaczenie, czego wynikiem są miąższe formacje eolianitów m.in. w obrębie skał czerwonego spągowca, czy pstrego piaskowca.