Sekcje skondensowane

Sekcja skondensowana (ang. condensed section) w sedymentologii, analizie basenowej i stratygrafii sekwencyjnej, to warstwy osadów głębokomorskich (najczęściej ilastych, choć możliwe są także osady węglanowe) w obrębie osadów płytszych środowisk. Sedymentacja skondensowana zachodzi w wyniku wyraźnego spowolnienia sedymentacji wywołanego ubóstwem dostarczanego materiału klastycznego i niewielkim przyroście osadów o genezie biochemicznej. Takie warunki mogą także panować w płytkich morzach z dala od lądu w zimnych strefach klimatycznych i niskim nasyceniu wody tlenem.

Mogą zawierać podwyższony poziom materii organicznej oraz pierwiastków radioaktywnych. Charakterystyczne są bioturbacje i ślady żerowania. W kontekście stratygrafii sekwencyjnej, takie osady są charakterystyczne dla okresów późnej transgresji. Z tego powodu warstwy największy zasięg skondensowanych sekcji jest charakterystyczny dla powierzchni maksymalnego zalewu MFS.