Sekwencja depozycyjna

Sekwencja depozycyjna (ang. depositional sequence) w stratygrafii sekwencyjnej jest definiowana następstwo (sekwencja) zgodnych warstw osadowych tworzona zarówno w środowiskach morskich, jak i kontynentalnych w trakcie pełnego cyklu zmiany akomodacji i wiąże się zarówno z okresem przewagi dostępnej akomodacji nad dostarczanym materiałem osadowym, jak i okresem, w którym dochodzi do przewagi dostarczanego materiału osadowego nad akomodacją (Catuneanu i in. 2011). Granice sekwencji powstają w okresach "negatywnej" akomodacji.

Pierwszą definicję sekwencji depozycyjnej wprowadzili w roku 1977 Mitchum oraz Vail jako "względnie zgodny ciąg genetycznie powiązanych warstw, które ograniczone są przez powierzchnie niezgodności oraz ich zgodne odpowiedniki". Model sekwencji depozycyjnej II (wg. Posamentier i in. 1988) przyjmuje, że granica sekwencji reprezentuje dno morskie w chwili rozpoczęcia wymuszonej regresji (przykrywa osady ciągu systemowego wysokiego stanu. W modelu sekwencji depozycyjnej III i IV (wg Van Wagooner i in. 1988 oraz Hunt and Tucker 1992) granica sekwencji odpowiada dnu morskiemu w chwili zakończenia wymuszonej regresji (przykrywa osady ciągu systemowego fazy opadania).

Sekwencja depozycyjna stanowi następstwo zestawów parasekwencji. Każda sekwencja składa się z maksymalnie czterech ciągów systemowych (ang systems tracts), które odpowiadają cyklicznej zmianie równowagi pomiędzy akomodacją i dostawą materiału osadowego. Porównaj sekwencja, sekwencja genetyczna i transgresywno-regresywna.

Literatura:

Catuneanu, O., 2002. Sequence stratigraphy of clastic systems: concepts, merits, and pitfalls. Journal of African Earth Sciences 35, 1-43, dostępne dzięki SEPM (Society of Sedimentary Geologists) Website
Catuneanu, O., Galloway, W.E., Kendall, C.G.St.C., Miall, A.D., Posamentier, H.W., Strasser, A. and Tucker, M.E., 2011. Sequence Stratigraphy: Methodology and Nomenclature. Newsletters on Stratigraphy 44/3, 173-245 dostępne dzięki Department of Earth and Atmospheric Sciences, University of Alberta
Christie-Blick, N., 1991. Onlap, ofttap, and the origin of unconformity-bounded depositional sequences. Marine Geology 97, 35-56.
Mitchum, R.M., Vail, P.R., Sangree J.R. 1977 Seismic stratigraphy and global changes of sea level, Part 6: Stratigraphic Interpretation of Seismic Reflection Pattern. W: Payton C.E. (red.), Seismic stratigraphy—applications to hydrocarbon exploration, American Association of Petroleum Geologists Memoir 26, 117-133
Willis, B., Bracken, B., Payenberg, T., 2010. Another Look at Fluvial Sequence Stratigraphy. Search and Discovery Article #40624