Stratotyp_granicy_prekambr-kambr.jpg

Stratotyp

Stratotyp (ang. stratotype), pojęcie stosowane w stratygrafii, według definicji podawanej przez Międzynarodową Komisję Stratygrafii (1994) jest to "wyznaczone odsłonięcie jednostki stratygraficznej lub granicy stratygraficznej o ściśle określonej lokalizacji, które jest wykorzystywane jako wzorzec do porównania".

Jest to sekwencja warstw skalnych wykorzystywana do zdefiniowania jakiejś jednostki lub granicy stratygraficznej. W przypadku jednostki litostratygraficznej (np. formacji) stratotyp powinien w jasny i dokładny sposób określać jej cechy litologiczne. W chronostratygrafii stratotypy granic są wykorzystywane w celu definiowania etapów, serii i systemów, itd. Umownie są stosowane tu spągowe granice. Stratotypy granic to punkty w sekwencji stratygraficznej wyznaczane ze względu na ich przydatność do korelacji i charakteryzujące się ciągłą sedymentacją, najlepiej w środowisku morskim. Stratotypy granic jednostek chronostratygraficznych nie mogą być wyznaczone na powierzchniach niezgodności lub większych zmian facjalnych. Muszą jednocześnie zawierać bogactwo możliwie szerokiego rodzaju skamieniałości i nie powinny też być zdeformowane tektonicznie, ani zmetamorfizowane.

Zdjęcie po prawej stronie przedstawia globalny stratotyp granicy (Global Boundary Stratotype Section & Point) pomiędzy prekambrem i kambrem (spąg Chapel Island Formation) w Fortune Head, Nowa Fundlandia, Kanada. Zdjęcie udostępnione dzięki uprzejmości Liam Herringshaw.

Literatura

Brasier, M., M., Cowie, J., Taylor, M. 1994. Decision on the Precambrian-Cambrian boundary stratotype. Episodes 17, 3-7 dostępny dzieki Purdue University
Murphy, M.A., Salvador A. (ed.) 1994. International Stratigraphic Guide of International Commission on Stratigraphy - An abridged version, Chapter 4. Stratotypes and Type Localities, International Union of Geological Sciences and the Geological Society of America
Global Boundary Stratotype Section and Point (GSSP) of the International Commission of Stratigraphy GSSP Table - All Periods dostępny dzieki Purdue University