Tektonika solna

Tektonika solna (ang. salt tectonics) to deformacje mas solnych. Mogą one przebiegać jedynie pod wpływem ciśnienia (zwłaszcza nierównomiernego nacisku nadkładu) i termicznego uplastycznienia i nazywane są halokinezą lub w wyniku naprężeń tektonicznych, co jest określane jako halotektonika (ang. halotectonics).

Sól ma dużo mniejszą gęstość właściwą niż inne skał osadowe, dlatego tworzy wypukłe formy, które stopniowo ewoluują, dodatkowo wspierane przez redukcję sedymentacji bezpośrednio ponad nimi. Główne rodzaje struktur solnych, które są wynikiem takich deformacji to:
- poduszki solne (ang. salt pillows struktura związana jest z początkową fazą migracji soli),
- wysady lub kopuły solne (ang. salt diapirs lub salt domes),
- wały solne (ang. salt swells),
- grzbiety solne (ang. salt crests), czyli szereg poduszek solnych
- pnie solne (ang. salt plugs),
- przewieszki solne (ang. salt overhangs),
- dachy solne (ang salt canopies, powstają w wyniku połączenia przewieszek solnych).
W północno-zachodniej i centralnej Polsce, tektonika solna związana jest z ewaporatami górnego permu (cechsztyn) i rozpoczęła się w późnym triasie a intensywniej od schyłku mezozoiku.

Literatura

Gent, H.V. Urai, J.L., Keijzer, M. 2010. The internal geometry of salt structures A first look using 3D seismic data from the Zechstein of the Netherlands, Journal of Structural Geology, 1-20
Kockel, F. 2003 Problemy diapiryzmu solnego w północnych Niemczech, Geologos