Terra rosa

Terra rosa (włos. terra rossa, czerwona ziemia) to produkt rozpuszczania wapieni i dolomitów przez wodę (rezydualne osady), który składa się głównie z pozostałych tlenków żelaza, glinu i manganu a także krzemianów i glinokrzemianów.

Obecnie terra rosa powstaje na obszarach strefy tropikalnej. Terra rosa obecna na obszarze krajów śródziemnomorskich jest osadem kopalnym, który rozwinął się w trakcie ciepłych i wilgotnych interglacjałów.