Współczynnik ściśliwości objętościowej

Współczynnik ściśliwości objętościowej (ang. coefficient of volume compressibility mv) w mechanice gruntu jest to parametr wyznaczany na podstawie badań edometrycznych określający ściśliwość gruntu. Jego odwrotnością jest edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej Mo.

mv = 1/Mo