Współczynnik wydobywalności

Współczynnik wydobywalności (ang. recovery factor) w geologii naftowej, jest to stosunek ilości węglowodorów, która może być wydobyta ze złoża (zasobów wydobywalnych) do pierwotnych zasobów geologicznych znajdujących się w złożu (in place resources), wyrażona w postaci procentowej.