Zagęszczenie

Zagęszczenie (ang. density) w geologii inżynierskiej i geotechnice to cecha gruntów niespoistych opisująca zawartość wolnych przestrzeni (porowatości) oraz wzajemne ułożenie ziarn budujących szkielet gruntowy.

Zagęszczenie jest opisywane przez stopień zagęszczenia ID. Oprócz sił nacisku, jakim osad lub grunt był poddany w przeszłości geologicznej lub zabiegach inżynierskich, jego wartość jest także zależna od wysortowania, obtoczenia ziarn i rodzaju kontaktu pomiędzy ziarnami. Patrz także kompakcja.

Literatura

Glinicki, S. P. , 1990. Geotechnika budowlana, Skrypt Politechniki Białostockiej
Schofield, A.N., Wroth, C.P., 1968. Critical State Soil Mechanics, McGraw-Hill
Szymański, A., 2007. Mechanika gruntów Wydawnictwo SGGW